Rebecca Cingno


Thiri Shinn Thant's Beautiful Fashion

Model Thiri Shinn Thant in Beautiful Myanmar Fashion Dress

Shwe Zin - Sexy Photos

Shwe Zin

Shwe Zin

Myanmar Model : April Saw


Myanmar Model Girl, April Saw's Sexy Curve

Model and Singer: April Kyaw Kyaw














Myanmar Sexy Model and Singer: April Kyaw Kyaw
Hometown : Yangon
Interested In Fashion, Design, Singing and Swimming

New Face Model Thun Than Thar



Zogam Map hoih mahmah

Zogam Map hoih mahmah


Dear Zomipih teng,
2007 kumin Zogam map (Zogambuppi hilo) khat bawl ngei khin zo ing a, tua ah Tedim & Tonzang township,Kalay & Tamu township, Lamka & Chandel districtleh Champhai districtteng huamin, a size 16x22 inches hi in, two colour tawh ki-print hi.  Hihmap hangin Zomi sungah phattuamna om simsim in thei ing; Mizoram leh Manipur aZomipihte bangin i gam omdan tel lawh uh hi.  Mun tuamtuam ah kizeel ahihmanin a mu kha zong i om zek2 ding ka lamen hi. A bei khit ciang zong hongkikankan lai hi.  Minam khualna tawh ahih mah bangin Kawlpi-Tahan a Zomikhangno ten print theihna permission hong ngen in, sum peek khat zong la loin asoft copy ka puak hi (zolawkta map v.1 na en un). 2008 kuminZo suante teennakhempeuh, a diakin Sadar hills huam zo kei mahleh Zo Inhabited Area Map vawhingolpi khat ka bawl leuleu hi. Hih pen gol ahih manin a sum bei tawmlo ding ahihmanin ki-print zolo hi.
Zogam map
Tukumin 2007 kuma cia lian kong bawl leuleu hi.  Tutungin Falam townshipbuppi banah